The Enterprise Advisor

Blue Advisory Group foku­serar på att stödja verk­samheter med att förstå och ut­forska om­världens sam­tid och fram­tid samt männ­iskors sam­spel.

Vi är ny­fikna, tänker ’outside the box’ och har senior er­faren­het av att leda för­ändring, från idé till genom­förande. Blue Advisory Groups bransch­erfaren­heter och ut­manande metod­er hjälper till att för­bättra organisa­toriskt lär­ande och pres­tanda.

DI seminarium ”Framtidens elmarknad”

Blue Advisory Group deltog som sponsor, i juni 2017. Blue Advisory Groups VD Björn Gunnerholm höll ett föredrag kring de affärsmässiga utmaningarna med fossilfria transporter och det samarbete som finns med Mariestads Energi kring vätgas som energikälla. Björn tog upp...

Fit for the Future

ARE YOU FIT FOR THE FUTURE? För att vara framgångsrik i framtiden är det nödvändigt med ett starkt framtidskapital. Har er organisation investerat tillräckligt, eller förlitar ni er på turen? Världen förändras ständigt, konkurrensen ökar och globaliseras, teknik och...